شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص قیمت 50 شرکت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 776,757.67 0.08

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 779,425.4 پایانی 776,757.67
بیشترین 781,620.72 کمترین 776,639.54
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 776,757.67 776,639.54 781,620.72
1398/09/23 776,175.01 771,317.75 776,175.16
1398/09/20 768,323.56 763,927.95 768,323.56
1398/09/19 766,209.81 763,863.01 768,813.22
1398/09/18 760,271.25 757,682.53 760,369.79
1398/09/17 752,270.15 745,988.12 752,349.36
1398/09/16 743,787.68 740,885.8 745,009.47
1398/09/13 736,098.43 736,062.93 738,048.82
1398/09/12 736,099.86 732,610.42 736,890.8
1398/09/11 731,535.85 731,535.85 735,564.31
1398/09/10 728,403.39 724,678.09 728,403.54
1398/09/9 722,201.08 720,041.9 722,200.78
1398/09/6 719,552.24 718,475.93 719,981.08
1398/09/5 718,332.84 718,318.65 718,909.95
1398/09/4 717,060.95 715,218.24 717,061.03
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها