شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات چرمی

19-محصولات چرمی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 12,508.95 3.35

آخرین معامله

16:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,902.5 پایانی 12,508.95
بیشترین 12,902.52 کمترین 12,508.95
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 12,941.86 12,924.46 13,020.81
1398/09/20 12,874.52 12,818.88 12,874.52
1398/09/19 12,290.9 12,171.95 12,290.9
1398/09/18 12,807.65 12,807.65 13,242.45
1398/09/17 13,281.71 13,281.71 13,759.38
1398/09/16 13,561.58 13,561.58 13,561.58
1398/09/13 13,561.58 13,561.58 13,561.58
1398/09/12 13,561.58 13,037.26 13,561.58
1398/09/11 13,031.81 13,018.54 13,032.33
1398/09/10 12,419.51 12,369.23 12,892.9
1398/09/9 12,913.34 12,913.34 12,922.75
1398/09/6 12,307.43 12,219.42 12,307.43
1398/09/5 11,785.42 11,667.7 11,799.99
1398/09/4 11,263.26 10,749.82 11,263.26
1398/09/3 10,726.94 10,701.64 10,726.94
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها