شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اول فرابورس

بازار اول فرابورس6 | شاخص - فرابورس
آخرین قیمت: 731.6 0.53

آخرین معامله

15:50
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 731.8 پایانی 731.6
بیشترین 732.08 کمترین 731.12
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 727.77 727.57 735.22
1398/09/23 726.07 716.43 726.35
1398/09/20 709.26 706.44 709.26
1398/09/19 718.8 717.06 722.71
1398/09/18 713.86 713.83 719.03
1398/09/17 702.65 698 702.65
1398/09/16 685.23 671.66 690.71
1398/09/13 667.58 666.8 709.8
1398/09/12 662.42 658.38 662.42
1398/09/11 663.14 663.14 668.34
1398/09/10 664.06 661.15 664.06
1398/09/9 656.07 653.03 656.07
1398/09/6 643.47 643.32 644.97
1398/09/5 636.05 634.15 636.05
1398/09/4 627.36 624.95 628.07
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها