شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کل (هم وزن)

شاخص کل (هم وزن)6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 107,731.26 0.51

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 108,438.9 پایانی 107,731.26
بیشترین 108,806.34 کمترین 107,731.24
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 107,731.26 107,731.24 108,806.34
1398/09/23 107,183.83 106,098.17 107,183.86
1398/09/20 105,201.29 103,986.58 105,201.27
1398/09/19 105,122.76 104,915.94 105,610.65
1398/09/18 104,179.63 103,656.56 104,179.66
1398/09/17 102,799.89 101,698.72 102,799.93
1398/09/16 101,062.83 100,472.16 101,398.18
1398/09/13 99,312.23 98,285.61 99,312.23
1398/09/12 97,475.16 96,426.31 97,475.9
1398/09/11 96,617.28 96,617.23 97,831.18
1398/09/10 96,517.82 95,675.98 96,517.82
1398/09/9 94,820.07 93,623.41 94,820.16
1398/09/6 92,881.3 92,427.2 92,881.28
1398/09/5 92,373.8 92,285.93 92,623.4
1398/09/4 91,469.7 89,963.24 91,469.73
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها