شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

47خرده فروشی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 444.87 0.67

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 445.33 پایانی 444.87
بیشترین 453.63 کمترین 444.87
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 444.87 444.87 453.63
1398/09/23 441.91 425.19 441.91
1398/09/20 422.31 415.01 422.31
1398/09/19 419.24 418.28 421.13
1398/09/18 422.19 420.19 425.19
1398/09/17 415.62 408.4 415.62
1398/09/16 398.79 383.93 398.79
1398/09/13 382.98 380.29 382.98
1398/09/12 380.81 380.81 381.36
1398/09/11 380.91 380.45 382.2
1398/09/10 382.86 382.86 385.95
1398/09/9 385.99 379.95 386.21
1398/09/6 379.94 374.72 379.94
1398/09/5 377.58 374.73 377.79
1398/09/4 374.43 373.51 374.43
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها