شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استخراج نفت جز کشف

استخراج نفت جزکشف6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1,908.22 0.29

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,962.1 پایانی 1,908.22
بیشترین 1,962.12 کمترین 1,908.22
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 1,908.22 1,908.22 1,962.12
1398/09/23 1,902.68 1,895.25 1,902.68
1398/09/20 1,813.98 1,751.51 1,813.98
1398/09/19 1,751.51 1,751.51 1,751.51
1398/09/18 1,751.51 1,751.51 1,751.51
1398/09/17 1,751.51 1,751.51 1,751.51
1398/09/16 1,751.51 1,744.37 1,767.14
1398/09/13 1,712.47 1,705.07 1,718.1
1398/09/12 1,698.64 1,681.63 1,707.27
1398/09/11 1,717.93 1,717.93 1,770.28
1398/09/10 1,768.98 1,744.3 1,769.25
1398/09/9 1,740.27 1,716.15 1,740.27
1398/09/6 1,723.66 1,716.71 1,730.8
1398/09/5 1,727.23 1,726.2 1,728.01
1398/09/4 1,647.43 1,627.82 1,647.43
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها