شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازار اول

شاخص بازار اول6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 246,594.76 0.06

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 247,580.6 پایانی 246,594.76
بیشترین 248,427.75 کمترین 246,594.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 246,594.76 246,594.7 248,427.75
1398/09/23 246,458.87 245,463.52 246,458.94
1398/09/20 244,209.78 242,470.25 244,209.78
1398/09/19 244,478.96 243,389.99 245,474.56
1398/09/18 242,212.73 242,016.69 242,822.01
1398/09/17 240,518.57 236,945.71 240,629.53
1398/09/16 235,898.63 233,702.37 236,405.75
1398/09/13 231,414.24 230,670.62 231,414.29
1398/09/12 230,270.51 228,935.8 230,321.83
1398/09/11 229,652.53 229,652.53 231,670.44
1398/09/10 228,837.73 226,941.51 228,837.73
1398/09/9 226,031.23 224,580.89 226,057.62
1398/09/6 223,904.51 222,928.17 224,124.09
1398/09/5 222,510.49 222,053.41 222,515.76
1398/09/4 221,601.61 220,770 221,601.63
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها