شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایر معادن

14-سایر معادن6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 91,871.85 3.76

آخرین معامله

15:45
bourse.khasise bourse.maghadir bourse.khasise bourse.maghadir
bourse.bazgoshaii 90,243.5 پایانی 91,871.85
بیشترین 91,871.85 کمترین 89,291.79
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 88,541.05 88,537.25 92,408.32
1398/09/23 92,022.88 91,002.3 92,022.88
1398/09/20 87,868.74 87,585.42 88,169.9
1398/09/19 92,043.03 92,043.03 95,626.14
1398/09/18 94,069.49 92,174.87 94,069.49
1398/09/17 95,209.05 89,661.29 95,546.27
1398/09/16 89,661.29 89,661.29 89,661.29
1398/09/13 89,661.29 89,661.29 89,661.29
1398/09/12 85,394.42 85,111.45 85,394.42
1398/09/11 81,584.09 81,584.09 81,584.09
1398/09/10 77,698.78 77,628.11 77,698.78
1398/09/9 74,088.9 74,088.82 74,088.9
1398/09/6 70,563.7 67,270.44 70,563.7
1398/09/5 68,465.44 68,465.44 69,389.78
1398/09/4 71,538.35 71,538.35 72,286.08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها