شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اداره بازارهای مالی

67-اداره بازارمال6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 289.19 1.53

آخرین معامله

17:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 287.31 پایانی 289.19
بیشترین 290.45 کمترین 287.31
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 284.84 281.36 284.84
1398/09/20 279.1 276.11 279.64
1398/09/19 279.62 274.13 280.53
1398/09/18 274.49 274.49 277.74
1398/09/17 274.72 271.84 274.72
1398/09/16 274.43 274.33 278.12
1398/09/13 271.73 269.97 272.52
1398/09/12 264.29 260.23 264.29
1398/09/11 261.01 261.01 263.77
1398/09/10 257.51 254.53 257.75
1398/09/9 253.96 253.3 255.37
1398/09/6 256.21 255.84 256.96
1398/09/5 257.4 257.4 259.22
1398/09/4 256.51 253.28 256.67
1398/09/3 250.23 247.61 250.23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها