شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ابزار پزشکی

33-ابزار پزشکی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 10,244.34 0.00

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,244.3 پایانی 10,244.34
بیشترین 10,244.34 کمترین 10,244.34
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/23 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/20 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/19 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/18 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/17 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/16 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/13 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/12 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/11 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/10 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/9 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/6 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/5 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/09/4 10,244.34 10,244.34 10,244.34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها