شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مالی

65-مالی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 416,039.49 0.47

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 418,945.4 پایانی 416,039.49
بیشترین 419,050.86 کمترین 415,884.01
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 416,039.49 415,884.01 419,050.86
1398/09/23 418,000.78 416,700.24 418,069.72
1398/09/20 417,141.16 415,106.11 417,745.12
1398/09/19 420,973.84 417,327.35 423,157.37
1398/09/18 416,422.75 416,422.74 419,112.71
1398/09/17 414,512.67 406,078.67 414,528.53
1398/09/16 403,280.76 403,093.86 405,040.12
1398/09/13 397,488.99 394,935.36 397,488.99
1398/09/12 392,421.56 388,589.3 392,423.69
1398/09/11 391,736.25 391,736.25 397,650.95
1398/09/10 396,632.37 395,527.22 396,917.76
1398/09/9 393,652.65 389,997.31 393,652.92
1398/09/6 388,628.98 384,794.62 388,629.03
1398/09/5 383,597.91 379,403.79 383,599.11
1398/09/4 377,863.11 374,394.68 377,993.08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها