شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

منسوجات

17-منسوجات6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 4,991.9 3.82

آخرین معامله

16:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,070.2 پایانی 4,991.9
بیشترین 5,070.2 کمترین 4,991.84
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 5,190.33 5,190.33 5,281.41
1398/09/20 5,081.29 4,839.18 5,081.29
1398/09/19 4,938.95 4,922.96 4,942.52
1398/09/18 5,141.24 5,141.24 5,304.56
1398/09/17 5,087.31 4,887.41 5,087.31
1398/09/16 4,852.43 4,733.51 4,852.43
1398/09/13 4,711.59 4,711.59 4,711.59
1398/09/12 4,520.61 4,455.99 4,520.61
1398/09/11 4,372.66 4,372.37 4,376.79
1398/09/10 4,201.95 4,129.6 4,201.95
1398/09/9 4,076.48 4,076.48 4,267.17
1398/09/6 4,097.6 4,097.6 4,190.49
1398/09/5 4,192.75 4,192.75 4,259.26
1398/09/4 4,255.27 4,182.17 4,255.27
1398/09/3 4,182.7 4,182.7 4,199.19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها