شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه و بازنشسته

بیمه و بازنشسته666 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 21,602.58 0.37

آخرین معامله

16:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,874.4 پایانی 21,602.58
بیشترین 21,897.22 کمترین 21,602.55
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 21,523.65 21,396.57 21,523.65
1398/09/20 21,153.23 20,479.23 21,153.82
1398/09/19 20,752.65 20,752.65 20,944.5
1398/09/18 20,324.42 20,250.99 20,420.84
1398/09/17 19,713.23 19,043.55 19,713.23
1398/09/16 18,988.4 18,951.32 19,080.87
1398/09/13 18,530.37 18,225.24 18,530.37
1398/09/12 17,963.82 17,704.68 17,963.82
1398/09/11 17,548.49 17,548.49 17,860.26
1398/09/10 17,754.29 17,754.29 17,926.06
1398/09/9 17,719.22 17,629.23 17,730.81
1398/09/6 17,399.09 17,239.74 17,399.09
1398/09/5 16,902.62 16,449.55 16,903.43
1398/09/4 16,316.75 16,166.99 16,365.71
1398/09/3 15,823.93 15,736.14 15,938.95
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها