شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات چوبی

20-محصولات چوبی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 357,930.94 0.00

آخرین معامله

16:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 352,636.2 پایانی 357,930.94
بیشترین 357,930.94 کمترین 357,930.94
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 357,930.94 357,930.94 357,930.94
1398/09/23 357,930.94 352,636.2 357,930.94
1398/09/20 345,254.2 343,033.58 347,043.99
1398/09/19 346,640.9 346,640.9 347,860.48
1398/09/18 341,378.48 340,456.77 342,067.61
1398/09/17 339,055.2 335,833.6 339,116.97
1398/09/16 337,708.93 337,708.93 344,354.1
1398/09/13 335,760.57 332,316.4 337,402.89
1398/09/12 337,475.75 334,711.4 339,148.11
1398/09/11 341,160.31 341,160.31 347,197.13
1398/09/10 346,640.6 346,537.68 353,279.01
1398/09/9 355,648.07 345,710.13 355,985.71
1398/09/6 342,397.7 340,974.9 347,368.56
1398/09/5 346,437.72 335,996.48 346,439.75
1398/09/4 332,545.04 324,114.69 334,814.61
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها