شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل

35-حمل و نقل6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1,125.2 0.00

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,824.6 پایانی 1,125.2
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 1,125.2 - -
1398/09/23 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/09/20 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/09/19 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/09/18 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/09/17 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/09/16 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/09/13 1,125.2 - -
1398/09/12 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/09/11 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/09/10 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/09/9 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/09/6 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/09/5 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/09/4 1,125.2 1,125.2 1,125.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها