شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وزنی - ارزشی

شاخص قیمت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 92,170.84 0.24

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 92,438.8 پایانی 92,170.84
بیشترین 92,873.41 کمترین 92,170.82
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 92,170.84 92,170.82 92,873.41
1398/09/23 91,950.31 91,299.7 91,950.33
1398/09/20 90,904.32 90,272.13 90,904.61
1398/09/19 90,917.42 90,420.81 91,265.29
1398/09/18 89,941.81 89,606.89 89,998.27
1398/09/17 89,078.05 88,065.7 89,082.13
1398/09/16 87,754.22 87,138.9 87,982.47
1398/09/13 86,390.63 86,131.72 86,399.77
1398/09/12 85,931.62 85,473.73 85,938.56
1398/09/11 85,765.67 85,780.2 86,503.97
1398/09/10 85,371.84 84,591.37 85,371.94
1398/09/9 84,278.1 83,672.02 84,278.1
1398/09/6 83,378.55 83,099.05 83,400.57
1398/09/5 82,953.47 82,874.7 83,012.96
1398/09/4 82,641.04 82,203.29 82,641.05
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها