شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاشی و سرامیک

49-کاشی و سرامیک6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 13,201.44 2.66

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,275 پایانی 13,201.44
بیشترین 13,275 کمترین 13,201.44
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 13,201.44 13,201.44 13,275
1398/09/23 12,859.59 12,578.17 12,859.59
1398/09/20 12,236.94 11,880.87 12,236.94
1398/09/19 12,078.9 12,076.3 12,146.99
1398/09/18 11,949.86 11,949.86 12,026.75
1398/09/17 11,818.55 11,739.37 11,822.54
1398/09/16 11,676.09 11,676.09 11,823.51
1398/09/13 11,502.19 11,453.69 11,508.69
1398/09/12 11,257.32 11,134.29 11,257.32
1398/09/11 11,066.53 11,034.26 11,155.2
1398/09/10 11,134.67 11,134.67 11,226.3
1398/09/9 11,224.88 11,224.88 11,343.53
1398/09/6 11,044.78 10,972.07 11,044.78
1398/09/5 11,004.97 11,004.97 11,115.23
1398/09/4 10,868.13 10,688.29 10,868.13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها