شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص آزاد شناور

شاخص آزاد شناور6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 407,005.4 0.36

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 408,211.3 پایانی 407,005.4
بیشترین 410,413.89 کمترین 407,005.28
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 407,005.4 407,005.28 410,413.89
1398/09/23 405,550.78 402,645.76 405,550.87
1398/09/20 400,567.29 397,273.94 400,567.25
1398/09/19 401,320.69 399,180.28 403,028.12
1398/09/18 396,790.16 396,095.98 397,207.77
1398/09/17 393,351.61 388,364.58 393,422.85
1398/09/16 386,918.88 384,654.7 388,261.43
1398/09/13 380,432.73 378,844.09 380,457.44
1398/09/12 377,441.86 374,971.36 377,470.48
1398/09/11 376,200.26 376,200.21 379,848.39
1398/09/10 374,405.97 370,542.21 374,406.11
1398/09/9 368,838.42 365,441.13 368,838.53
1398/09/6 364,096.7 362,818.54 364,145.65
1398/09/5 362,088.79 361,487.02 362,212.47
1398/09/4 360,231.96 357,473 360,235.23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها