شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فنی مهندسی

74-فنی مهندسی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 3,026.47 2.22

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,045.2 پایانی 3,026.47
بیشترین 3,045.15 کمترین 3,026.47
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 3,026.47 3,026.47 3,045.15
1398/09/23 3,095.08 3,095.08 3,128.91
1398/09/20 3,040.57 2,914.12 3,040.57
1398/09/19 2,928.31 2,911.09 2,954.43
1398/09/18 3,002.09 3,002.09 3,109.33
1398/09/17 3,130.67 3,130.67 3,170.38
1398/09/16 3,154.7 3,152.52 3,155.4
1398/09/13 3,009.37 2,993.24 3,009.37
1398/09/12 2,898.37 2,813.61 2,898.37
1398/09/11 2,826.72 2,819.99 2,862.7
1398/09/10 2,815.16 2,815.16 2,857.63
1398/09/9 2,741 2,683.08 2,741
1398/09/6 2,616.2 2,497.28 2,631.47
1398/09/5 2,497.28 2,497.28 2,497.28
1398/09/4 2,497.28 2,497.15 2,519.59
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها