شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انبوه سازی

70-انبوه سازی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 2,425.95 0.48

آخرین معامله

16:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,465.7 پایانی 2,425.95
بیشترین 2,471.22 کمترین 2,425.95
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 2,414.27 2,355.07 2,414.27
1398/09/20 2,346.68 2,308.63 2,346.68
1398/09/19 2,349.41 2,349.41 2,384.26
1398/09/18 2,369.07 2,369.07 2,376.02
1398/09/17 2,295.86 2,255.98 2,295.86
1398/09/16 2,245.08 2,231.61 2,252.56
1398/09/13 2,200.28 2,181.7 2,200.28
1398/09/12 2,176.46 2,160.47 2,177.45
1398/09/11 2,165.75 2,165.75 2,195.36
1398/09/10 2,141.23 2,136.36 2,141.23
1398/09/9 2,115.76 2,096.63 2,115.76
1398/09/6 2,084.87 2,084.35 2,091.02
1398/09/5 2,093.43 2,074.51 2,095.37
1398/09/4 2,066.64 2,054.94 2,069.59
1398/09/3 2,015.66 1,985.88 2,015.66
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها