شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص 50 شرکت فعالتر

شاخص50شرکت فعالتر6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 13,085.7 0.19

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,142.4 پایانی 13,085.7
بیشترین 13,176.79 کمترین 13,085.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 13,085.7 13,085.7 13,176.79
1398/09/23 13,061.32 12,989.98 13,061.32
1398/09/20 12,923.05 12,847.33 12,923.05
1398/09/19 12,932.11 12,893.95 12,979.47
1398/09/18 12,784.57 12,780.93 12,807.13
1398/09/17 12,684.73 12,554.85 12,687.3
1398/09/16 12,489.99 12,455.6 12,520.08
1398/09/13 12,301.42 12,301.34 12,326.35
1398/09/12 12,290.9 12,246.65 12,293.63
1398/09/11 12,289.05 12,289.05 12,372.18
1398/09/10 12,207.35 12,114.91 12,207.37
1398/09/9 12,061.35 12,008.24 12,061.35
1398/09/6 11,968.72 11,927.56 11,975.49
1398/09/5 11,909.94 11,899.35 11,923.17
1398/09/4 11,904.01 11,903.27 11,913.92
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها