شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص صنعت

شاخص صنعت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 308,350.47 0.33

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 309,821 پایانی 308,350.47
بیشترین 310,723.97 کمترین 308,350.42
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 308,350.47 308,350.42 310,723.97
1398/09/23 307,344.68 305,427.15 307,344.7
1398/09/20 303,495.35 301,388.59 303,495.32
1398/09/19 303,193.7 302,645.26 304,303.31
1398/09/18 299,941.61 299,414.01 299,941.6
1398/09/17 296,873.97 294,181.19 296,882.15
1398/09/16 292,922.09 292,132.95 293,613.07
1398/09/13 288,322.29 288,140.99 288,433.98
1398/09/12 287,058.53 285,705.58 287,088.45
1398/09/11 286,499.63 286,499.63 288,818.72
1398/09/10 284,520.85 282,210.55 284,521.21
1398/09/9 280,683.65 278,967.82 280,683.62
1398/09/6 277,763.93 277,097.53 277,874.22
1398/09/5 276,622.9 276,623.08 277,190.46
1398/09/4 275,968.13 275,224.36 275,968.14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها