شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص کل فرابورس

شاخص کل فرابورس6 | شاخص - فرابورس
آخرین قیمت: 4,471.36 0.50

آخرین معامله

16:55
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,515.1 پایانی 4,471.36
بیشترین 4,515.12 کمترین 4,471.36
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 4,449.08 4,433.91 4,450.18
1398/09/20 4,385.67 4,340.31 4,385.67
1398/09/19 4,391.97 4,391.97 4,428.31
1398/09/18 4,351.07 4,348.67 4,356.43
1398/09/17 4,282.34 4,254.36 4,282.34
1398/09/16 4,228.78 4,204.89 4,239.04
1398/09/13 4,159.68 4,155.14 4,199.7
1398/09/12 4,116.34 4,084.86 4,116.34
1398/09/11 4,109.8 4,109.8 4,162
1398/09/10 4,131.37 4,113.51 4,131.69
1398/09/9 4,092.77 4,073.86 4,093.13
1398/09/6 4,061.16 4,052.05 4,062.66
1398/09/5 4,044.96 4,032.75 4,048.25
1398/09/4 3,999.11 3,980.36 3,999.12
1398/09/3 3,946.47 3,946.24 3,973.69
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها