شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پیمانکاری

45-پیمانکاری6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 919.7 0.00

آخرین معامله

08:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 919.7 پایانی 919.7
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 919.7 - -
1398/09/23 919.7 919.7 919.7
1398/09/20 919.7 919.7 919.7
1398/09/19 919.7 919.7 919.7
1398/09/18 919.7 919.7 919.7
1398/09/17 919.7 919.7 919.7
1398/09/16 919.7 919.7 919.7
1398/09/13 919.7 - -
1398/09/12 919.7 919.7 919.7
1398/09/11 919.7 919.7 919.7
1398/09/10 919.7 919.7 919.7
1398/09/9 919.7 919.7 919.7
1398/09/6 919.7 919.7 919.7
1398/09/5 919.7 919.7 919.7
1398/09/4 919.7 919.7 919.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها