شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رادیویی

64-رادیویی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 2,702.52 0.68

آخرین معامله

11:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,716.3 پایانی 2,702.52
بیشترین 2,716.31 کمترین 2,702.52
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 2,720.89 2,720.89 2,744.37
1398/09/20 2,745.76 2,731.34 2,745.76
1398/09/19 2,753.44 2,722.15 2,755.38
1398/09/18 2,706.17 2,689.32 2,706.17
1398/09/17 2,687.51 2,666.3 2,689.89
1398/09/16 2,665.33 2,665.33 2,680.21
1398/09/13 2,664.31 2,664.31 2,691.66
1398/09/12 2,691.96 2,691.07 2,730.35
1398/09/11 2,739.45 2,739.45 2,777.09
1398/09/10 2,774.87 2,732.8 2,780.78
1398/09/9 2,707.28 2,633.36 2,707.28
1398/09/6 2,622.26 2,613.96 2,622.26
1398/09/5 2,621.79 2,611.31 2,621.79
1398/09/4 2,612.36 2,600.54 2,614.55
1398/09/3 2,604.67 2,589.86 2,605.98
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها