شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

چند رشته ای صنعتی

39-چند رشته ای ص6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 32,283.27 0.46

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,475.1 پایانی 32,283.27
بیشترین 32,483.35 کمترین 32,283.27
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 32,283.27 32,283.27 32,483.35
1398/09/23 32,430.9 32,325.95 32,430.9
1398/09/20 32,292.84 32,113.33 32,292.84
1398/09/19 32,381.19 32,379.6 32,513.33
1398/09/18 31,777.1 31,688.99 31,777.1
1398/09/17 31,431.75 30,836.97 31,497.41
1398/09/16 30,778.74 30,245.59 30,778.74
1398/09/13 30,150.69 29,939.9 30,150.69
1398/09/12 29,926.08 29,898.41 29,955.41
1398/09/11 29,955.38 29,802.31 30,019.88
1398/09/10 29,737.61 29,557.68 29,737.61
1398/09/9 29,631.82 29,580.51 29,641.86
1398/09/6 29,506.64 29,506.64 29,682.83
1398/09/5 29,719.2 29,716.17 29,764.21
1398/09/4 29,764.65 29,723.43 29,831.09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها