شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لاستیک

25-لاستیک6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 86,793.07 0.48

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 87,015 پایانی 86,793.07
بیشترین 87,951.23 کمترین 86,644.78
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 86,793.07 86,644.78 87,951.23
1398/09/23 86,374.4 86,151.43 87,531.66
1398/09/20 86,955 86,026.25 86,955.16
1398/09/19 86,849.92 86,849.92 88,669.89
1398/09/18 89,037.09 87,866.87 89,058.01
1398/09/17 86,874.69 86,078.16 87,056.27
1398/09/16 85,387.82 84,699.51 85,387.82
1398/09/13 83,395.06 81,334.99 83,399.37
1398/09/12 80,014.95 78,501.04 80,014.96
1398/09/11 78,414.68 78,414.68 79,279.13
1398/09/10 78,083.03 77,636.89 78,128.48
1398/09/9 76,708.2 75,208.2 76,749.78
1398/09/6 73,783.89 73,122.48 73,995.21
1398/09/5 74,642.1 74,642.1 76,343.03
1398/09/4 74,394.74 72,512.43 74,394.74
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها