شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد دارویی

43-مواد دارویی6 | شاخص - بورس
home.akharin_gheymat: 47,268.28 1.67

bourse.akharin_moamele

15:45
bourse.khasise bourse.maghadir bourse.khasise bourse.maghadir
bourse.bazgoshaii 46,672.4 bourse.payani 47,268.28
bourse.bishtarin 47,268.28 bourse.kamtarin 46,672.37
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 46,491.56 46,471.35 46,821.91
1398/09/23 46,258.98 46,231.77 46,467.78
1398/09/20 46,496.04 46,404.36 46,612.75
1398/09/19 47,117.02 47,095.78 47,449.41
1398/09/18 46,628.38 45,781.62 46,628.41
1398/09/17 45,615.3 45,463.97 46,054.24
1398/09/16 46,115.6 46,115.6 46,707.38
1398/09/13 46,011.44 45,663.49 46,021.95
1398/09/12 45,171.78 44,638.07 45,194.77
1398/09/11 45,788.76 45,788.76 46,952.19
1398/09/10 45,827.98 44,800.47 45,827.98
1398/09/9 44,131.64 43,128.82 44,131.64
1398/09/6 42,735.04 42,254.56 42,735.05
1398/09/5 41,929.45 41,487.53 41,932.11
1398/09/4 40,371.87 39,227.19 40,371.87
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها