شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار دوم فرابورس

بازار دوم فرابورس6 | شاخص - فرابورس
آخرین قیمت: 2,217.21 0.55

آخرین معامله

18:50
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,238.7 پایانی 2,217.21
بیشترین 2,238.74 کمترین 2,217.22
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 2,217.21 2,217.22 2,238.74
1398/09/23 2,205.1 2,201.76 2,207.3
1398/09/20 2,177.25 2,152.97 2,177.58
1398/09/19 2,175.66 2,175.66 2,184.5
1398/09/18 2,154.43 2,150.16 2,156.88
1398/09/17 2,120.36 2,106.54 2,120.36
1398/09/16 2,098.62 2,094.76 2,101.91
1398/09/13 2,067.9 2,065.81 2,070.98
1398/09/12 2,045.36 2,030.63 2,045.36
1398/09/11 2,041.15 2,040.91 2,068.02
1398/09/10 2,053.26 2,044.4 2,053.49
1398/09/9 2,035.04 2,026.76 2,035.79
1398/09/6 2,023.42 2,017.76 2,024.34
1398/09/5 2,017.99 2,011.88 2,020.52
1398/09/4 1,995.92 1,986.27 1,995.92
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها