شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زراعت

01-زراعت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 96,071.77 1.07

آخرین معامله

10:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 95,939.1 پایانی 96,071.77
بیشترین 96,851.7 کمترین 95,939.07
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 95,050.31 91,443.3 95,239.47
1398/09/20 91,619.58 90,142.02 91,756.01
1398/09/19 90,832.47 89,719.17 91,227.51
1398/09/18 87,440.6 87,305.47 88,035.74
1398/09/17 85,576.61 83,881.72 85,577.14
1398/09/16 82,895.97 82,553.13 83,147.17
1398/09/13 80,816.7 79,790.21 80,816.7
1398/09/12 78,333.65 76,361.09 78,333.65
1398/09/11 77,811.08 77,809.57 79,073.98
1398/09/10 78,248.37 78,248.37 78,440.02
1398/09/9 76,443.34 75,316.81 76,550.09
1398/09/6 73,495.96 72,284.75 73,495.96
1398/09/5 72,369.26 72,254.32 73,537.5
1398/09/4 73,127.15 73,076.83 73,941.11
1398/09/3 72,216.37 71,058.5 72,216.37
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها