شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاریها

56-سرمایه گذاریها6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 7,666.04 0.74

آخرین معامله

15:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,646.6 پایانی 7,666.04
بیشترین 7,666.04 کمترین 7,632.81
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 7,609.64 7,571.04 7,609.64
1398/09/20 7,558.09 7,511.21 7,558.09
1398/09/19 7,587.35 7,587.35 7,628.76
1398/09/18 7,614.44 7,569.95 7,614.44
1398/09/17 7,527.83 7,380.97 7,527.85
1398/09/16 7,352.14 7,315.94 7,353.35
1398/09/13 7,193.72 7,117.38 7,193.72
1398/09/12 7,059.13 7,011.4 7,062.56
1398/09/11 7,025.31 7,025.31 7,080.14
1398/09/10 7,026.1 6,973.8 7,026.1
1398/09/9 6,935.46 6,880.83 6,935.47
1398/09/6 6,835.96 6,754.18 6,835.96
1398/09/5 6,770.32 6,767.7 6,785.87
1398/09/4 6,731.17 6,697.07 6,732.5
1398/09/3 6,634.46 6,594.41 6,634.46
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها