شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دستگاههای برقی

31-دستگاههای برقی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1.905 میلیون 1.82

آخرین معامله

15:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.909 میلیون پایانی 1.905 میلیون
بیشترین 1.911 میلیون کمترین 1.904 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 1.871 میلیون 1.842 میلیون 1.871 میلیون
1398/09/20 1.825 میلیون 1.804 میلیون 1.826 میلیون
1398/09/19 1.796 میلیون 1.766 میلیون 1.796 میلیون
1398/09/18 1.724 میلیون 1.72 میلیون 1.73 میلیون
1398/09/17 1.723 میلیون 1.712 میلیون 1.725 میلیون
1398/09/16 1.702 میلیون 1.694 میلیون 1.706 میلیون
1398/09/13 1.663 میلیون 1.638 میلیون 1.663 میلیون
1398/09/12 1.626 میلیون 1.611 میلیون 1.626 میلیون
1398/09/11 1.62 میلیون 1.613 میلیون 1.639 میلیون
1398/09/10 1.625 میلیون 1.613 میلیون 1.626 میلیون
1398/09/9 1.595 میلیون 1.577 میلیون 1.595 میلیون
1398/09/6 1.562 میلیون 1.561 میلیون 1.574 میلیون
1398/09/5 1.561 میلیون 1.547 میلیون 1.564 میلیون
1398/09/4 1.535 میلیون 1.51 میلیون 1.536 میلیون
1398/09/3 1.5 میلیون 1.492 میلیون 1.5 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها