شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیمیایی

44-شیمیایی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 20,699.12 0.23

آخرین معامله

16:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,703.7 پایانی 20,699.12
بیشترین 20,715.98 کمترین 20,668.84
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 20,746.66 20,746.66 20,909.76
1398/09/23 20,580.47 20,266.38 20,580.47
1398/09/20 20,203.48 20,109.95 20,204.01
1398/09/19 20,085.53 19,941.09 20,123.15
1398/09/18 19,693.37 19,540.11 19,693.4
1398/09/17 19,358.9 19,141.7 19,358.9
1398/09/16 19,160.13 19,160.08 19,210.74
1398/09/13 19,092.53 19,092.52 19,174.28
1398/09/12 19,124.85 19,094.24 19,135.86
1398/09/11 19,078.13 19,004.09 19,143.82
1398/09/10 18,875.52 18,780 18,875.68
1398/09/9 18,742.71 18,716.13 18,742.69
1398/09/6 18,668.81 18,650.06 18,672.23
1398/09/5 18,638.53 18,638.53 18,722.92
1398/09/4 18,713.56 18,713.56 18,755.25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها