شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فلزات اساسی

27-فلزات اساسی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 219,589.86 1.52

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 220,311.6 پایانی 219,589.86
بیشترین 221,138.92 کمترین 219,589.84
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 219,589.86 219,589.84 221,138.92
1398/09/23 216,307.73 214,923.52 216,307.79
1398/09/20 212,674.37 211,560.47 212,703.21
1398/09/19 214,278.46 213,950.78 214,976.86
1398/09/18 212,937.33 212,937.33 215,464.47
1398/09/17 213,726.36 212,368.58 213,872.6
1398/09/16 209,599.19 207,431.12 209,849.89
1398/09/13 201,463.87 201,188.82 201,556.5
1398/09/12 201,030.99 199,508.6 201,124.07
1398/09/11 199,821.14 199,821.14 201,543.61
1398/09/10 195,857.34 193,110.38 195,857.34
1398/09/9 192,097.16 192,066.21 192,462.93
1398/09/6 191,616 190,705.29 191,785.07
1398/09/5 190,238.2 190,238.98 190,740.96
1398/09/4 189,884.79 189,300.35 189,884.79
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها