شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص کل

شاخص کل6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 344,115.07 0.24

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 345,115.4 پایانی 344,115.07
بیشترین 346,738.08 کمترین 344,115.02
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 344,115.07 344,115.02 346,738.08
1398/09/23 343,291.75 340,862.71 343,291.82
1398/09/20 339,386.61 337,025.24 339,386.57
1398/09/19 339,434.41 337,580.33 340,733.15
1398/09/18 335,792.01 334,541.6 336,002.81
1398/09/17 332,567.22 328,787.68 332,582.47
1398/09/16 327,624.81 325,322.39 328,471.76
1398/09/13 322,528.02 321,561.42 322,562.13
1398/09/12 320,814.37 319,104.91 320,840.27
1398/09/11 320,194.83 320,194.8 322,896.44
1398/09/10 318,670.5 315,757.19 318,670.87
1398/09/9 314,587.85 312,325.52 314,587.85
1398/09/6 311,230.07 310,186.78 311,312.26
1398/09/5 309,643.34 309,349.31 309,865.43
1398/09/4 308,477.15 306,843.13 308,477.18
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها