شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازده نقدی قیمت

بازده نقدی و قیمت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1.384 میلیون 0.00

آخرین معامله

1398/09/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 988,540.6 پایانی 1.384 میلیون
بیشترین 1.384 میلیون کمترین 1.384 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 1.384 میلیون 1.384 میلیون 1.384 میلیون
1398/09/20 1.368 میلیون 1.368 میلیون 1.368 میلیون
1398/09/19 1.368 میلیون 1.368 میلیون 1.368 میلیون
1398/09/18 1.354 میلیون 1.354 میلیون 1.354 میلیون
1398/09/17 1.34 میلیون 1.34 میلیون 1.34 میلیون
1398/09/16 1.32 میلیون 1.32 میلیون 1.32 میلیون
1398/09/13 1.299 میلیون 1.299 میلیون 1.299 میلیون
1398/09/12 1.292 میلیون 1.292 میلیون 1.292 میلیون
1398/09/11 1.289 میلیون 1.289 میلیون 1.289 میلیون
1398/09/10 1.284 میلیون 1.284 میلیون 1.284 میلیون
1398/09/9 1.267 میلیون 1.267 میلیون 1.267 میلیون
1398/09/6 1.254 میلیون 1.254 میلیون 1.254 میلیون
1398/09/5 1.247 میلیون 1.247 میلیون 1.247 میلیون
1398/09/4 1.242 میلیون 1.242 میلیون 1.242 میلیون
1398/09/3 1.231 میلیون 1.231 میلیون 1.231 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها