شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات کاغذ

21-محصولات کاغذ6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 97,682.61 0.20

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 99,377.3 پایانی 97,682.61
بیشترین 99,377.3 کمترین 97,682.61
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 97,682.61 97,682.61 99,377.3
1398/09/23 97,874.68 97,639.17 98,105.95
1398/09/20 94,986.68 93,134.79 94,986.68
1398/09/19 95,069.38 95,069.38 95,358.73
1398/09/18 96,394.86 96,378.29 96,708.67
1398/09/17 98,609.91 98,113.9 98,699.09
1398/09/16 99,809.56 97,494.73 100,215.45
1398/09/13 98,485.74 98,485.74 99,145.01
1398/09/12 95,966.73 95,587.39 95,966.73
1398/09/11 91,578.36 89,899.38 91,578.36
1398/09/10 90,672.09 90,390.15 91,094.06
1398/09/9 89,323.29 87,802.34 89,344.7
1398/09/6 88,116.3 88,116.3 89,874.17
1398/09/5 89,540.94 89,540.9 91,008.3
1398/09/4 89,372.76 89,372.76 90,295.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها