شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مبلمان

36-مبلمان6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 272.7 0.00

آخرین معامله

08:33
bourse.khasise bourse.maghadir bourse.khasise bourse.maghadir
bourse.bazgoshaii 272.7 پایانی 272.7
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 272.7 - -
1398/09/23 272.7 272.7 272.7
1398/09/20 272.7 272.7 272.7
1398/09/19 272.7 272.7 272.7
1398/09/18 272.7 272.7 272.7
1398/09/17 272.7 272.7 272.7
1398/09/16 272.7 272.7 272.7
1398/09/13 272.7 - -
1398/09/12 272.7 272.7 272.7
1398/09/11 272.7 272.7 272.7
1398/09/10 272.7 272.7 272.7
1398/09/9 272.7 272.7 272.7
1398/09/6 272.7 272.7 272.7
1398/09/5 272.7 272.7 272.7
1398/09/4 272.7 272.7 272.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها