شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انتشار و چاپ

22-انتشار و چاپ6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1.218 میلیون 1.85

آخرین معامله

16:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.239 میلیون پایانی 1.218 میلیون
بیشترین 1.239 میلیون کمترین 1.218 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 1.241 میلیون 1.215 میلیون 1.248 میلیون
1398/09/20 1.216 میلیون 1.208 میلیون 1.219 میلیون
1398/09/19 1.23 میلیون 1.227 میلیون 1.24 میلیون
1398/09/18 1.188 میلیون 1.154 میلیون 1.188 میلیون
1398/09/17 1.152 میلیون 1.152 میلیون 1.167 میلیون
1398/09/16 1.168 میلیون 1.162 میلیون 1.181 میلیون
1398/09/13 1.15 میلیون 1.143 میلیون 1.166 میلیون
1398/09/12 1.178 میلیون 1.162 میلیون 1.188 میلیون
1398/09/11 1.195 میلیون 1.195 میلیون 1.267 میلیون
1398/09/10 1.217 میلیون 1.192 میلیون 1.217 میلیون
1398/09/9 1.164 میلیون 1.119 میلیون 1.164 میلیون
1398/09/6 1.109 میلیون 1.098 میلیون 1.109 میلیون
1398/09/5 1.056 میلیون 1.019 میلیون 1.056 میلیون
1398/09/4 1.015 میلیون 985,213.69 1.015 میلیون
1398/09/3 982,292.95 981,894.91 1.005 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها