شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایرمالی

58-سایرمالی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 6,662.07 1.63

آخرین معامله

17:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,837 پایانی 6,662.07
بیشترین 6,855.89 کمترین 6,662.07
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 6,772.37 6,733.64 6,784.05
1398/09/20 6,742.8 6,611.04 6,743.96
1398/09/19 6,760.26 6,760.26 6,877.93
1398/09/18 6,822.53 6,783.89 6,865.8
1398/09/17 6,783.04 6,655.93 6,783.05
1398/09/16 6,651.43 6,651.42 6,704.61
1398/09/13 6,453.63 6,392 6,453.63
1398/09/12 6,159.42 6,082.97 6,161.29
1398/09/11 6,075.97 6,065.87 6,136.12
1398/09/10 6,076.45 6,058.77 6,087.1
1398/09/9 6,001.6 5,890.29 6,001.72
1398/09/6 5,866.67 5,853.37 5,866.67
1398/09/5 5,930.55 5,927.68 5,975.06
1398/09/4 5,919.08 5,919.08 5,959.39
1398/09/3 5,798.79 5,542.03 5,798.79
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها