شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وسایل ارتباطی

32-وسایل ارتباطی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 13,218.44 1.61

آخرین معامله

16:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,208.9 پایانی 13,218.44
بیشترین 13,242.94 کمترین 13,180.46
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 13,434.34 13,434.34 13,789.96
1398/09/20 13,494.45 13,090.77 13,494.45
1398/09/19 13,494.45 13,349.12 13,524.05
1398/09/18 13,693.5 13,693.5 13,896.73
1398/09/17 13,501.78 13,032.32 13,501.78
1398/09/16 12,921.65 12,907.36 13,223.41
1398/09/13 13,046.05 13,040.17 13,293.93
1398/09/12 13,324.44 13,314.71 13,441.37
1398/09/11 13,345.99 13,342.56 13,538.32
1398/09/10 13,910.66 13,906.15 14,019.06
1398/09/9 13,822.5 13,822.23 13,822.64
1398/09/6 13,165.11 13,054.98 13,165.13
1398/09/5 12,648.23 12,294.27 12,648.23
1398/09/4 12,242.04 12,157.79 12,246.21
1398/09/3 12,202.21 12,202.21 12,443.01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها