شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل

60-حمل و نقل6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 8,749.66 0.41

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,824.6 پایانی 8,749.66
بیشترین 8,833.69 کمترین 8,749.66
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 8,749.66 8,749.66 8,833.69
1398/09/23 8,714.31 8,714.31 8,740.12
1398/09/20 8,794.36 8,747.46 8,816.53
1398/09/19 8,888.03 8,888.03 9,005.58
1398/09/18 8,998.82 8,988.09 9,054.17
1398/09/17 9,055.82 8,923.17 9,080.01
1398/09/16 8,978.44 8,978.44 9,053.17
1398/09/13 8,643.05 8,370.1 8,643.05
1398/09/12 8,303.56 8,109.55 8,303.56
1398/09/11 8,236.76 8,236.76 8,428.27
1398/09/10 8,400.53 8,328.81 8,416.97
1398/09/9 8,288.54 8,191.34 8,288.54
1398/09/6 8,288.6 8,237.11 8,296.41
1398/09/5 8,404.64 8,404.64 8,593.26
1398/09/4 8,419.39 8,416.84 8,422.03
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها