شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قند و شکر

38-قند و شکر6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 63,337.38 0.05

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 64,193.9 پایانی 63,337.38
بیشترین 64,193.92 کمترین 63,311.76
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 63,337.38 63,311.76 64,193.92
1398/09/23 63,307.61 62,644.17 63,385.04
1398/09/20 62,238.75 61,991.06 62,488.77
1398/09/19 63,546.49 62,886.09 64,023.92
1398/09/18 63,052.23 62,948.48 63,402.12
1398/09/17 62,033.51 60,469.19 62,033.51
1398/09/16 60,048.93 59,938.86 60,242.75
1398/09/13 59,727.17 59,465.27 59,760.21
1398/09/12 59,338.03 58,882.14 59,338.03
1398/09/11 58,834.53 58,785.25 59,429.79
1398/09/10 58,649.46 57,752.66 58,682.48
1398/09/9 57,061.56 56,005.46 57,061.76
1398/09/6 56,005.02 55,426.97 56,004.94
1398/09/5 55,630.64 55,539.82 55,875.78
1398/09/4 55,673.94 55,313.75 55,824.04
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها