شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خودرو

34-خودرو6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 53,173.92 0.13

آخرین معامله

15:30
bourse.khasise bourse.maghadir bourse.khasise bourse.maghadir
بازگشایی 52,864.7 پایانی 53,173.92
بیشترین 53,266.89 کمترین 52,864.71
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 53,241.59 53,241.38 54,209.82
1398/09/23 53,190.64 52,663 53,190.64
1398/09/20 52,392.88 50,880.63 52,392.88
1398/09/19 51,715.4 51,715.4 52,408.75
1398/09/18 50,838.08 49,854.45 50,838.08
1398/09/17 49,107.31 48,162.31 49,146.17
1398/09/16 48,032.06 47,934.42 48,441.15
1398/09/13 47,756.28 47,756.28 48,017.88
1398/09/12 47,589.2 47,056.64 47,662.01
1398/09/11 47,202.15 47,202.14 48,165.91
1398/09/10 47,495.83 46,701.54 47,495.83
1398/09/9 46,701.17 46,080.29 46,750.88
1398/09/6 45,701.28 45,701.28 45,886.51
1398/09/5 45,512.17 45,498.3 45,905.02
1398/09/4 45,311.96 45,128.16 45,337.71
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها