شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ذغال سنگ

10-ذغال سنگ6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 12,627.23 2.17

آخرین معامله

16:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,632.4 پایانی 12,627.23
بیشترین 12,739.2 کمترین 12,627.23
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 12,359.1 12,355.48 12,450.64
1398/09/20 12,073.44 11,727.25 12,073.44
1398/09/19 12,063.29 11,985.63 12,335.95
1398/09/18 12,209.05 12,187.42 12,289.59
1398/09/17 12,668.14 12,641.95 12,806.28
1398/09/16 12,615.6 12,599.12 12,861.74
1398/09/13 12,305.92 12,258.72 12,305.92
1398/09/12 11,770.48 11,593.31 11,770.48
1398/09/11 11,275.5 10,939.29 11,275.5
1398/09/10 10,813.93 10,801.1 10,919.24
1398/09/9 10,849.14 10,788.66 10,920.38
1398/09/6 10,945.38 10,937.3 11,067
1398/09/5 11,004.31 11,004.31 11,217.58
1398/09/4 10,725.32 10,368.25 10,725.32
1398/09/3 10,302.41 10,207.15 10,305.34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها