شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اطلاعات و ارتباطات

73-اطلاعات ارتباط6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 348.74 0.24

آخرین معامله

15:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 350.1 پایانی 348.74
بیشترین 350.42 کمترین 348.74
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 347.92 347.92 351.65
1398/09/23 342.52 341.41 344.54
1398/09/20 345.59 339.71 346.49
1398/09/19 346.63 344.46 348.67
1398/09/18 345.5 345.5 346.5
1398/09/17 351.51 348.45 352.51
1398/09/16 352.11 352.11 355.87
1398/09/13 341.7 334.2 341.7
1398/09/12 335.83 335.83 338.77
1398/09/11 341.37 341.37 348.67
1398/09/10 340.48 331.64 340.48
1398/09/9 336.14 336.14 341.76
1398/09/6 332.7 325.5 332.7
1398/09/5 318.79 310.26 318.79
1398/09/4 304.64 303.93 304.72
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها