شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

غذایی بجز قند

42-غذایی بجز قند6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 18,869.12 0.50

آخرین معامله

17:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,889.7 پایانی 18,869.12
بیشترین 18,889.69 کمترین 18,808.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 18,963.15 18,963.15 19,145.54
1398/09/23 19,089.93 18,955.73 19,092.38
1398/09/20 18,823.97 18,507.89 18,833.93
1398/09/19 18,626.91 18,472.95 18,690.59
1398/09/18 18,216.24 18,111.84 18,219.12
1398/09/17 17,928.42 17,709.3 17,952.16
1398/09/16 17,591.16 17,478.9 17,591.16
1398/09/13 17,170.34 17,065.08 17,170.35
1398/09/12 16,824.41 16,696.08 16,836.95
1398/09/11 16,682.15 16,682.15 16,959.44
1398/09/10 16,844.38 16,797.47 16,897.08
1398/09/9 16,539.35 16,309.41 16,539.35
1398/09/6 16,158.4 16,133.05 16,313.55
1398/09/5 16,301.83 16,127.57 16,370.7
1398/09/4 16,007.58 15,613.1 16,007.58
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها