شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کانی غیرفلزی

54-کانی غیرفلزی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 17,555.1 1.00

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,774 پایانی 17,555.1
بیشترین 17,790.69 کمترین 17,555.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 17,555.1 17,555.1 17,790.69
1398/09/23 17,381.6 17,078.26 17,388.63
1398/09/20 16,781.74 16,542.85 16,781.74
1398/09/19 16,702.86 16,609.71 16,748.19
1398/09/18 16,604.58 16,604.58 16,676.77
1398/09/17 16,571.83 16,555.65 16,632.16
1398/09/16 16,451.99 16,451.08 16,567.05
1398/09/13 16,205.62 16,108.04 16,205.62
1398/09/12 15,995.38 15,768.53 15,995.38
1398/09/11 15,821.29 15,821.26 16,073.81
1398/09/10 15,826.26 15,648.3 15,913.31
1398/09/9 15,556.7 15,343.84 15,556.7
1398/09/6 15,340.53 15,323.77 15,388.45
1398/09/5 15,377.76 15,377.76 15,499.44
1398/09/4 15,219.25 14,929.03 15,219.34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها