شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کانه فلزی

13-کانه فلزی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 79,619.88 0.07

آخرین معامله

16:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 79,618.3 پایانی 79,619.88
بیشترین 79,619.88 کمترین 79,406.99
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 79,677.45 79,677.45 80,303.31
1398/09/23 79,741.22 79,052.79 79,741.22
1398/09/20 78,678.96 78,326.36 78,678.96
1398/09/19 78,881.25 78,520.85 79,113.85
1398/09/18 78,042.95 77,978.77 78,315.78
1398/09/17 78,019.89 76,801.51 78,019.89
1398/09/16 75,787.76 75,337.71 75,846.3
1398/09/13 74,646.62 74,586.12 74,715.81
1398/09/12 74,790.82 74,618.33 75,000.88
1398/09/11 75,121.2 75,121.18 75,758.73
1398/09/10 74,619.4 74,139.09 74,619.4
1398/09/9 74,381.91 74,190.82 74,473.35
1398/09/6 73,936 73,642.85 74,165.51
1398/09/5 73,170.86 73,060.11 73,170.86
1398/09/4 73,076.19 73,053.89 73,178.82
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها