شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فراورده نفتی

23-فراورده نفتی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1.335 میلیون 1.20

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.349 میلیون پایانی 1.335 میلیون
بیشترین 1.349 میلیون کمترین 1.335 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 1.335 میلیون 1.335 میلیون 1.349 میلیون
1398/09/23 1.352 میلیون 1.352 میلیون 1.357 میلیون
1398/09/20 1.344 میلیون 1.34 میلیون 1.346 میلیون
1398/09/19 1.348 میلیون 1.348 میلیون 1.36 میلیون
1398/09/18 1.341 میلیون 1.327 میلیون 1.342 میلیون
1398/09/17 1.298 میلیون 1.283 میلیون 1.298 میلیون
1398/09/16 1.283 میلیون 1.283 میلیون 1.29 میلیون
1398/09/13 1.272 میلیون 1.272 میلیون 1.279 میلیون
1398/09/12 1.276 میلیون 1.273 میلیون 1.277 میلیون
1398/09/11 1.275 میلیون 1.275 میلیون 1.28 میلیون
1398/09/10 1.262 میلیون 1.252 میلیون 1.262 میلیون
1398/09/9 1.25 میلیون 1.248 میلیون 1.255 میلیون
1398/09/6 1.259 میلیون 1.259 میلیون 1.262 میلیون
1398/09/5 1.258 میلیون 1.258 میلیون 1.265 میلیون
1398/09/4 1.266 میلیون 1.265 میلیون 1.273 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها